Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

Adres:

św. Krzyża 17/22
31-023 Kraków

Kontakt:

Tel. 012 292 29 43
Fax 012 292 29 43
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail cfe@fundusze-europejskie.com
Strona WWW www.fundusze-europejskie.com

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

CFE oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania krajowych i unijnych dotacji firmom i przedsiębiorstwom, stowarzysze- niom i organizacjom non-profit, jednostkom samorządu terytorial- nego, jednostkom edukacyjnym, zakładom opieki zdrowotnej. Nasza pomoc obejmuje: opracowanie koncepcyjne projektu, poszukiwanie źródeł finansowania dla zgłaszanych projektów, przygotowanie pełnej dokumentacji do funduszu, przygotowanie analiz finansowych dla potrzeb wniosku, zarządzanie projektem, sprawozdawczość i rozliczenie końcowe. Koszty obsługi kalkulowane są adekwatnie do zakresu zleconych prac. Płatność następuje w II-stopniowej formie: opłata za przygotowanie dokumentacji oraz procent od skutecznie uzyskanego dofinansowania. Dodatkowo oferujemy organizację szkoleń z zakresu procedur pozyskiwania unijnych i krajowych źródeł dofinansowania.

Atuty ekologiczne:

Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość dotarcia do źródeł finansowania inwestycji proekologicznych m.in. z programów SPO WKP, ZPORR, NFOŚ, WFOŚ. Zgodnie z głównymi założeniami programów priorytetowo traktowane są rozwiązania nakierowane na ochronę i poprawę jakości zasobów naturalnych, racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysło- wych i powojskowych.

Branże:

usługi / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
13:47 23-04-2021r.